Contact | Leden login | Français

Verkiezingen Mei 2014

25 april 2014


Wat is het standpunt van de verschillende democratische politieke partijen omtrent homeopathie?

Hieronder leest u de tekst van de e-mail die Erik Buelens, Voorzitter van Pro Homeopathia,  aan de democratische politieke partijen van ons land heeft gericht.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Als voorzitter van de patiëntenvereniging Pro Homeopathia wens ik het officiële standpunt van uw partij ten aanzien van de homeopathische geneeskunde te kennen.
Ik besef natuurlijk dat opinies hierover, zelfs binnen eenzelfde partij, kunnen wisselen. Iedereen heeft recht op een eigen mening.
Graag had ik echter geweten of de patiënten van de homeopathie en hun zorgverleners vandaag en ook morgen op uw respect mogen rekenen, in woorden en in daden.

Pro Homeopathia werd als Belgische patiëntenvereniging homeopathie in 1972 opgericht om de patiënten te informeren en om deze mooie vorm van geneeskunde en haar beoefenaars te verdedigen tegen de talloze, constante en afstompende aanvallen die tegen haar gericht zijn. De betrokken artsen en zorgverleners schatten dat de helft van de Belgische bevolking al homeopathie heeft gebruikt.
De regelmatige gebruikers van deze complementaire geneeskunde worden in ons land op honderdduizenden geraamd.
Het tevredenheidspeil ligt bij deze patiënten bijzonder hoog. Zij weten hoe doeltreffend homeopathie wel kan zijn, al slaagt de wetenschap er nog steeds niet in het fenomeen uit te leggen.

U zult dus begrijpen dat de patiënten van de homeopathie vandaag willen weten op welke politieke mandatarissen ze na de verkiezingen zullen mogen rekenen.

Bij voorbaat dank voor uw snelle feedback.

Met voorname groet,

Erik Buelens
Président / Voorzitter
Pro Homeopathia vzw / asbl
erik.buelens@prohomeopathia.be
www.prohomeopathia.be

Commentaar van de UNIO

Hier vindt U de verschillende antwoorden van de Patijen (voor zolang ze ons toekomen).

Andere standpunten zullen komen...

Beste Meneer Buelens,

Groen steunt een holistische visie op geneeskunde en is van mening dat de patiënt moet kunnen kiezen voor complementaire of alternatieve geneeswijzen.
De klassieke geneeskunde kan lang niet alles oplossen en creëert zelfs gezondheidsproblemen, met bijvoorbeeld de hardnekkige ziekenhuisbacterie als gevolg van het te veelvuldig voorschrijven van antibiotica.

Een ander pluspunt van alternatieve geneeswijzen is dat ze vertrekken van een holistische
benadering. Als een patiënt rugpijn heeft, dan wordt niet allen gefocust op de scan die van de zieke rug werd genomen, maar wordt gezocht naar de oorzaak, zoals stress, een verkeerde zithouding, een slechte stand van het bekken. Die benadering staat haaks op de evolutie van de klassieke geneeskunde die steeds verder specialiseert en het zieke orgaan isoleert, zonder nog de mens achter de kwaal te zien.

Het rapport van het kenniscentrum erkende deze holistische benadering als belangrijk voor een vraaggestuurde zorg, maar deed er verder niets mee. Vanuit dit oogpunt steunt Groen de verdere uitvoering
van de Wet Colla.

Met vriendelijke groet,
Annelies Debels
Studiedienst Groen

-------------------------------

De wet van minister van Volksgezondheid Marcel Colla (SP.A) uit 1999 creëert een wettelijk kader waardoor alternatieve geneeswijzen kunnen erkend worden. Deze wet voorziet de registratie van vier niet-conventionele geneeswijzen (chiropraxie, osteopathie, acupunctuur en homeopathie) en de registratie van alle betrokken therapeuten om de patiënten een officiële garantie op kwaliteit en veiligheid te bieden.

De hoofdbekommernis van CD&V is te garanderen dat homeopathie op de meest veilige wijze kan toegepast worden en dat patiënten die beroep willen doen op een homeopaat zeker kunnen zijn van het feit dat de personen die op basis van deze reglementering als homeopaat worden geregistreerd, voldoen aan alle kwalitatieve vereisten.

Vandaag zijn de behandelingen van homeopaten, acupuncturisten, chiropractors en osteopaten echter nog steeds niet opgenomen in de nomenclatuur van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. CD&V wil dan ook zo snel mogelijk uitvoering geven aan de wet-Colla.

De afgelopen legislatuur werd een ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de toegang van de homeopathie gesteund door CD&V. Dit ontwerp baseerde zich op het advies van de paritaire commissie voor osteopathie. Het ontwerp werd jammer genoeg getorpedeerd door andere partijen. Knelpunten: de inhoud van de opleidingsprogramma's en de overgangsmaatregelen (verworven rechten).

We zullen de uitvoering van de wet-Colla tijdens de komende regeringsonderhandelingen zeker opnieuw op de agenda plaatsen.

---------------------------

J'ai bien reçu votre courriel du 21 avril 2014 intitulé « l'électeur est aussi un patient » et celui-ci a retenu toute mon attention.

De plus en plus de patients se tournent vers les pratiques de soins non conventionnelles dont l'homéopathie. Cet intérêt croissant pour ces pratiques témoigne de l'évolution de notre société.
Le cdH veut rencontrer cette demande de nombreux patients et veut donc améliorer l'accès aux pratiques de soins non conventionnelles, notamment en améliorant l'information sur les pratiques existantes et les professionnels reconnus concernés tout en assurant la sécurité des patients : il faut veiller à ce que les praticiens auxquels les patients peuvent faire appel soient reconnus, aient suivi une formation de qualité et aient acquis les compétences et connaissances nécessaires pour assurer un accompagnement de qualité.

Nous avons soutenu la démarche de reconnaissance de l'homéopathie comme pratique non conventionnelle : le cdH a soutenu le projet d'arrêté royal qui vise à réserver l'homéopathie aux seuls médecins, dentistes et sages-femmes et à la considérer comme une pratique complémentaire à une profession de base.
Nous avons insisté pour que les mesures transitoires (c'est-à-dire la réglementation qui s'appliquera pour les personnes qui pratiquent actuellement l'homéopathie mais qui ne respecteront pas la nouvelle réglementation – réglementation qui est parfois plus souple pour respecter la pratique acquise sur le terrain par ces personnes) ne soient pas trop larges : il ne nous paraissait pas opportun d'autoriser des personnes qui n'ont aucune formation dans le domaine médical ou paramédical à être homéopathe.

Sachez que les arrêtés royaux qui concernent l'homéopathie doivent être publiés dans les plus brefs délais : l'un est relatif aux conditions générales applicables à l'exercice de toutes les pratiques non conventionnelles – réglant le cadre général et les questions liées à l'assurance professionnelle et la couverture minimale, au système d'enregistrement, au système de publicité et à la liste des actes non autorisés pour les praticiens qui ne sont pas médecins, et s'appliquera donc notamment à l'homéopathie – et l'autre arrêté Royal concerne spécifiquement l'exercice de l'homéopathie.

Restant à votre disposition pour tout complément d'information, je vous prie de croire, chers membres de l'association Pro Homeopathia, Monsieur Buelens, à l'expression de ma considération distinguée.

Benoît LUTGEN

--------------------------

Geachte heer Buelens,

We hebben uw bericht over homeopathie goed ontvangen.
Voor sp.a heeft iedereen recht op zorg van wereldklasse. Daarom kiezen wij resoluut voor een solidair gefinancierde gezondheidszorg en werken we financiële en sociale drempels weg.
Toegankelijkheid is belangrijk.

Kwaliteitsvolle zorg steunt op wetenschappelijke kennis. Meer en sneller nog dan vandaag zetten we de aanbevelingen van onze kennis- en expertisecentra om in de praktijk.
Zo krijgen we een sterke basis voor gezondheidszorg van topkwaliteit.

Inzake homeopathie is het de wet-Colla die uitvoering moet krijgen. Verleden jaar werkte de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid dan ook aan een koninklijk besluit over de niet-conventionele behandelingswijzen, met name homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie.
Zowel binnen de regering als bij oppositie zijn er veel vragen gerezen. Er is dus geen beslissing genomen.

Wij vinden dat er duidelijk werk moet gemaakt worden van een uitvoering van de wet-Colla. Met name moet er een kader gecreëerd worden voor alle alternatieve praktijken.
Dit is belangrijk met het oog op consumentenbescherming.

We moeten komen tot een kader dat de erkenning, de opleiding en de beoefening regelt. Wel betekent dit voor ons niet dat alle praktijken zonder meer moeten erkend worden en sluiten wij niet uit dat bepaalde praktijken geen plaats kunnen krijgen in onze gezondheidszorg.
Hiervoor moeten we de geldende wetenschappelijke inzichten volgen.

Met vriendelijke groeten,

Bruno Tobback
Voorzitter sp.a

-----------------------------

 

Monsieur,

Votre courrier électronique du 21 avril dernier m'est bien parvenu et a retenu toute mon attention.

Le MR ne fait aucune distinction entre les patients qui ont recours à la médecine traditionnelle, non-conventionnelle ou de l'homéopathie. L'objectif principal du MR pour les patients et de leur permettre un accès à des soins de santé de qualité.

L'homéopathie comme pratique médicale, a à nos yeux toute sa place dans l'arsenal thérapeutique après consultation du médecin traitant. Dans de nombreux cas des anti-inflammatoires ou des antidouleurs peuvent s'avérer inopérants alors que de bons résultats sont obtenus grâce à l'homéopathie.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma parfaite considération.

Charles MICHEL
Président

-----------------------

Geachte,
In juli 2013 is er een K.B. goedgekeurd omtrent de erkenning van de beoefenaars van de homeopathie. Homeopathie wordt in de toekomst voorbehouden voor de artsen, tandartsen en vroedvrouwen en enkel in aanvulling op hun hoofdberoep. Er wordt echter wel voorzien in een overgangsregeling voor de niet-medisch geschoolde beoefenaars van de homeopathie.

Voor Open Vld is het – uiteraard – belangrijk dat elke patiënt een kwaliteitsvolle behandeling krijgt, en dat deze behandeling in alle mogelijke omstandigheden evidence-based is. Dat wil zeggen dat de keuze voor een behandeling een wetenschappelijke basis heeft en dat er empirisch is vastgesteld dat de behandeling effectief werkt.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, dat de overheid adviseert inzake o.a. de behandelingskeuze voor verschillende aandoeningen, heeft een analyse gemaakt van de wereldwijd beschikbare wetenschappelijke studies omtrent homeopathie en is tot de conclusie gekomen dat homeopatische behandelingen enkel een placebo-effect hebben. Dat wil dus niet zeggen dat deze behandelingen niet werken, maar wel dat de homeopatische producten geen intrinsieke werking hebben.

De vraag kan worden gesteld of patiënten beschermd moeten worden tegen substanties die op zich onschadelijk zijn?
Het klopt dat homeopatische producten op onschadelijk zijn. Maar wat wel schadelijk kan zijn, is dat een patiënt een onderliggende aandoening heeft en dat deze niet wordt opgemerkt door een niet-medisch geschoolde homeopaat. Het gevaar is dan dat de patiënt ervan uitgaat dat hij alle nodige zorgen toebediend krijgt, maar dat de onderliggende aandoening in de tussentijd verder schade berokkent aan het lichaam van de patiënt. En dat deze daardoor pas te laat – of zelfs helemaal niet – een behandeling ondergaat die uitgevoerd wordt door een arts.

De verschillende hoorzittingen die in het parlement hebben plaatsgevonden over dit onderwerp, hebben duidelijk aangetoond dat het hier een complexe materie betreft. Toch is het belangrijk dat er duidelijke keuzes worden gemaakt. De beslissing die is genomen, vrijwaart en erkent de uitoefening van de homeopathie. Echter, ze heeft ook oog voor het feit dat de homeopathie, als ze al een meerwaarde zou hebben, enkel en alleen een plaats mag hebben in de zorg in aanvulling op de klassieke geneeskunde.

We hopen dat u begrip kan opbrengen voor de beslissing die de federale regering in deze genomen heeft.
Met vriendelijke groeten,

Diederik Pauwelyn
Stafmedewerker

---------------------------

Monsieur le Président,

Votre courriel du 21 avril dernier nous est bien parvenu et a retenu notre meilleure attention.

Nous tenons à nous excuser pour le retard de notre réponse. En effet, l’actuelle surcharge de travail due au scrutin de ce 25 mai ne nous permet actuellement pas de respecter nos délais habituels de réponse.

Il est bien entendu que les praticiens, ainsi que leurs patients ont toute notre attention et notre respect pour le choix que les uns et les autres font en matière de soins.

En 1999, la loi Colla reconnaissait certaines médecines complémentaires comme l’ostéopathie, l’homéopathie, la chiropractie et l’acupuncture. Les premiers arrêtés royaux établissant les conditions d’exercice de ces pratiques n’ont cependant été adoptés qu’en juillet 2013. Ainsi, pour chacune de ces disciplines, une formation de base de médecin, de kinésithérapeute, de sage femme ou de pharmacien est exigée.

Pour Ecolo, cette reconnaissance et l’exigence de qualité des médecines non conventionnelles étaient nécessaires dès lors qu’elles répondent à des demandes de soins et se caractérisent par une approche globale, holistique, des personnes et de leur santé.

Cela dit, les facultés universitaires de médecine et les syndicats de médecins continuent à s’y opposer. Le conflit persiste également entre médecine conventionnelle et médecine complémentaire.

Pour Ecolo, seule une approche intégrée en santé pourra prétendre à une solution positive où chaque prestataire se positionne en une complémentarité dynamique au service de la santé publique. C’est pourquoi l’étude des médecines complémentaires doit être intégrée aux cursus universitaires, des lieux de rencontres entre allopathie et médecine complémentaire doivent être développés et la recherche scientifique publique sur ce sujet doit être soutenue.

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition, au lendemain du 25 mai, pour de plus amples discussions.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées.


Emily HOYOS et Olivier DELEUZE

Co-présidents d’ECOLO

-------------------------------------------

Op 12 juli 2013 besliste de ministerraad om homeopathie te erkennen in België. Voor onze partij vormde deze beslissing het bewijs dat deze legislatuur geen prioriteiten werden gesteld in de gezondheidszorg. Homeopathie mag volgens deze wet enkel worden uitgevoerd door artsen, tandartsen en vroedvrouwen. Er wordt intussen echter al naarstig gewerkt aan overgangsmaatregelen voor personen die deze titels niet bezitten. De wetgeving wordt dus meteen ondergraven. Naast homeopaten, konden ook gastro-enterologen of oncologen worden erkend. Hier was blijkbaar geen tijd voor, doch liggen daar ernstigere noden.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg zei in een recente studie dat de werkzaamheid van homeopathie beperkt zou blijven tot een placebo-effect. Desondanks dat deze behandeling misschien doeltreffend is voor sommige personen, wil onze partij terugbetalingen in de gezondheidszorg meer stoelen op praktijken die evidence- based zijn. Het gevolg van de erkenning is dat homeopaten 600 uur opleiding zullen moeten volgen, doch ziet geen enkele universiteit het nu in om hier een opleidingsaanbod in te voorzien.

met vriendelijke groeten

Karen Van Herck
Ombudsvrouw

Research
Unio Homeopathica Research

26 augustus 2018

We zijn zeer verheugd de laatste publicatie van DYNHOM in het tijdschrift...

21 mei 2017

Colloquium DynHom 2017 : Voordrachten (PowerPoint & PDF) en Videos.

29 januari 2016

Dit is het Research project DynHom


Nieuws
Unio Homeopathica Nieuws

10 maart 2021

Enige praktische informatie betreffende de vaccinatie van patiënten tegen...

12 januari 2021

Sommige leden van de UHB hebben een boek geschreven of samengewerkt  aan het...

16 november 2020

Jacques, altijd op reis in dienst van de homeopathie, maakte zijn allerlaatste...