01 August 2012


Ieder lid van de UNIO kan een persoonlijk microkrediet toestaan aan de Remedy Bank van x aantal maal 100 Euro (x vrij te kiezen door iedere persoon).

 

Persoonlijk microkrediet Remedybank

1. Principe: ieder lid van de UNIO kan een persoonlijk microcrediet toestaan aan de Remedy Bank van x aantal maal 100 Euro (x vrij te kiezen door iedere persoon). Het krediet is in principe een zgn. "straight loan", dit wil zeggen dat het kapitaal (x maal 100 Euro) in zijn geheel wordt terugbetaald aan het einde van het krediet.

2. Looptijd: de minimum looptijd is tot einde 2014. Elke ontlener zal in juli 2014 worden gevraagd of hij/zij het krediet verder laat lopen of niet, en zo ja, tot wanneer (steeds volle kalenderjaren). Indien neen wordt het microcrediet aan de persoon in kwestie op 31 december 2014 terugbetaald.

3. Vergoeding: voor 2012 wordt de vergoeding vastgesteld op 3% op jaarbasis. Voor alle volgende jaren wordt de intrest bepaald op 25 juni van het vorig jaar, dus nu 25 juni eerstvolgend wordt de intrest vastgelegd voor 2013. Hoe gebeurt de intrestbepaling op 25 juni? De Euribor-rente op 3 maanden is de referentie. De EURIBOR is de interbancaire rentevoet, die dagelijks wijzigt en consulteerbaar is op Internet: http://fr.euribor-rates.eu of http://nl.euribor-rates.eu. De Euribor-rentevoet op 3 maanden wordt op 25 juni eerstkomend als basis genomen en verhoogd met 2,5%: dit vormt de rentevoet voor 2013. Voorbeeld: stel dat de euribor op 3 maanden op 25 juni op 0,666% staat (zoals op 02/06/2012 het geval was), dan zal de rente voor het jaar 2013 uitkomen op 0,666 + 2,5% = 3,166% per jaar. De rente wordt berekend op het het aantal volle trimesters dat het krediet bij REMEDY BANK blijft.

4. Storting rechtstreeks naar REMEDY BANK cvba: ING Burcht, IBAN BE71363102027569, BIC BBRUBEBB, met vermelding van Naam en adres van de kredietgever.

5. De kredietgever ontvangt binnen de 14 dagen na storting een kredietbewijs (een tegoed-bon), inwisselbaar tegen het kapitaal aan het einde van de looptijd.

6. Het krediet is in pricipe niet gewaarborgd. Het is gebaseerd op vertrouwen, op het toezicht van de aandeelhouders (UNIO is aandeelhouder met 3 aandelen) en op het solide ondernemingsplan dat iedereen kan inkijken.

7. Uitbetaling van de vergoeding gebeurt in de eerste week van januari van het volgende lopende jaar.

Commentaar van de UNIO

Beschikbaarheid homeopatische geneesmiddelen voor al onze leden.

Stel dat 250 leden van de UHB elk 100€ lenen dan gaat dit om een kapitaalinjectie van 25.000€ voor dit zéér belangrijke project dat ons allen aanbelangt namelijk de blijvende beschikbaarheid van ook weinig voorgeschreven homeopathische geneesmiddelen.

De steun aan dit project wilt niet zeggen dat de UHB de inzet van de verschillende homeopathische firma's, om elke dag weer op een correcte manier homeopathische geneesmiddelen af te leveren, niet op zijn waarde zou weten te schatten. Integendeel. Wij zijn ons daar zeer bewust van en zeer dankbaar voor. Het gaat hier over een bijkomend project om ook weinig voorgeschreven homeopathische geneesmiddelen beschikbaar te houden op de markt. 

Deze microkredieten zijn dus enkel voor leden van de UHB. Elk lid en iedere andere persoon of organisatie kan aandelen kopen ter waarde van 2.500€. Voor meer informatie richt u tot de heer Jack Hendrickx: {mailto address="labotics@telenet.be" encode="javascript"}.